Národné spolufinancovanie

Čo je národné spolufinancovanie?

Projekty podporené v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027 získavajú na svoje aktivity maximálnu mieru spolufinancovania z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 80%. Poskytovateľom národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Slovenský partner môže získať spolufinancovanie na úrovni 12-20v závislosti od typu subjektu

MIRRI SR poskytuje v programovom období 2021 – 2027 národné spolufinancovanie pre programy nadnárodnej spolupráce: Interreg Stredná Európa 21 – 27 a Interreg Program dunajského regiónu 21 – 27.

Miera poskytovania národného spolufinancovania:

Zdroj
financovania
Kategória
prijímateľa
1 a)
vybrané subjekty štátnej správy
1 b)
ostatné subjekty mimo schém štátnej pomoci a pomoci de minimis
1 c)
subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc alebo pomoc de minimis
Zdroje EÚ EFRR 80,00% 80,00% 80,00 %
Národné zdroje Štátny rozpočet 20,00 % 12,00 % 0,00 %
Prijímateľ 0,00 % 8,00 % 20,00 %
Celkové oprávnené výdavky Spolu 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 
Kategória 1 a) - Vybrané subjekty štátnej správy v rámci subsektora národných účtov S.1311 ide o nasledovných vybraných prijímateľov: ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy (Zákon č. 575/2001 Z. z), štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, Slovenský pozemkový fond, ŽSR, ŽSSK, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, Slovak Business Agency a NDS;
 
Kategória 1 b) - Ostatné subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci a pomoci de minimis:
 ide napríklad o nasledovných prijímateľov:

  • ostatné subjekty verejnej správy a územnej samosprávy;
  • mimovládne neziskové organizácie;
  • ostatné subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci a pomoci de minimis;

Kategória 1 c) - Subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc alebo pomoc de minimis:
prijímatelia vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v platnom znení bez ohľadu na právny status, v rámci schém pomoci de minimis/štátnej pomoci resp. podľa pravidiel pomoci de minimis/štátnej pomoci.

Súvisiace dokumenty:

Kto môže požiadať o národné spolufincovanie a aký je postup?

Projektoví partneri z prvej výzvy Programu Interreg Program dunajského regiónu 2021 - 2027 sú oprávnení predkladať žiadosti o poskytnutie národného spolufinancovania po schválení projektu zo strany Riadiaceho orgánu.

Následne, Zmluva o poskytnutí národného spolufinancovania sa bude podpisovať výlučne elektronicky a preto je nevyhnutné aby ste si overili možnosť podpisovania mandátnym certifikátom alebo kvalifikovaným certifikátom štatutára Vašej organizácie. Zmluva vytvára právny základ na poskytnutie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. uzatvára sa medzi MIRRI SR a Vedúcim partnerom / projektovým partnerom so sídlom na území SR, ktorý má schválený projekt monitorovacím výborom príslušného programu (CE alebo DRP) a projekt je schválený na implementáciu v programovom období 2021 – 2027.

Dôležité! Oprávnenosť prostriedkov národného spolufinancovania vzniká od reportovacieho obdobia, v ktorom bola predložená žiadosť o uzavretie zmluvy o spolufinancovaní vrátane všetkých príloh. Prostriedky spolufinancovania budú vyplácané po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy o národnom spolufinancovaní.

Žiadosť o národné spolufinancovanie

Žiadosť o národné spolufinancovanie, vrátane všetkých potrebných príloh je súčasťou dokumentu: Pravidlá oprávnenosti výdavkov Interreg Stredná Európa 2021-2027.

Spolu s formulárom žiadosti o národné spolufinancovanie (Príloha č. 2 Pravidiel) nezabudnite priložiť aj nasledovné dokumenty (v elektronickej podobe):

  1. fotokópiu podpísaného Subsidy Contract alebo Partnership Agreement, alebo ich verziu podpísanú zaručeným elektronickým podpisom,
  2. overený podpisový vzor štatutára organizácie žiadateľa (príloha č.7),
  3. kópiu zmluvy alebo potvrdenie o zriadení bankového účtu slúžiaceho na prevod finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR (príloha č.6-a alebo príloha č.6-b),
  4. dokument preukazujúci právnu formu žiadateľa s cieľom o zaradenie do kategórie subjektov 1a), 1b) alebo 1c) v zmysle Stratégie financovania Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu plus, Kohézneho fondu, Fondu na spravodlivú transformáciu a Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu na programové obdobie 2021 – 2027,
  5. čestné vyhlásenie o Registri partnerov verejného sektora (príloha č.8-b),
  6. čestné vyhlásenie o skutočnostiach vo vzťahu k projektu (príloha č.9).
Vlastné inštruktážne videá a návody (ilustračné)

Návod k predloženiu žiadosti o národné spolufinancovanie a elektronickému podpisu zmluvy o národnom spolufinancovaní (obrázkový) (PDF - 4.43 MB) (PDF - 4.43 MB)

Za účelom maximálneho uľahčenia predloženia žiadosti o národné spolufinancovanie a tiež elektronickému podpisu zmluvy o národnom spolufinancovaní sme vytvorili aj krátke inštruktážne videá:

Predloženie žiadosti o spolufinancovanie je naozaj jednoduché!

Video návod k predloženiu žiadosti o spolufinancovanie v programoch nádnárodnej spolupráce 2021-2027 

 

Podpis zmluvy o spolufinancovaní zvládneme v piatich krokoch! 

Video návod k podpisu Zmluvy o spolufinancovaní v programoch nadnárodnej spolupráce 2021-2027

Prehľad uhradeného národného spolufinancovania

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 19.7.2024 (PDF - 879.62 kB) (PDF - 879.62 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 12.7.2024 (PDF - 592.73 kB) (PDF - 592.73 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 4.7.2024 (PDF - 591.85 kB) (PDF - 591.85 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 28.6.2024 (PDF - 592.67 kB) (PDF - 592.67 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 14.6.2024 (PDF - 877.07 kB) (PDF - 877.07 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 7.6.2024 (PDF - 850.28 kB) (PDF - 850.28 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 31.5.2024 (PDF - 451.27 kB) (PDF - 451.27 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 24.5.2024 (PDF - 451.22 kB) (PDF - 451.22 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 16.5.2024 (PDF - 451.08 kB) (PDF - 451.08 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 30.4.2024 (PDF - 449.79 kB) (PDF - 449.79 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 25.4.2024 (PDF - 449.83 kB) (PDF - 449.83 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 19.4.2024 (PDF - 441.78 kB) (PDF - 441.78 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 12.4.2024 (PDF - 449.83 kB) (PDF - 449.83 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 5.4.2024 (PDF - 449.03 kB) (PDF - 449.03 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 28.3.2024 (PDF - 446.45 kB) (PDF - 446.45 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 22.3.2024 (PDF - 439.85 kB) (PDF - 439.85 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 15.3.2024 (PDF - 443.94 kB) (PDF - 443.94 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 8.3.2024 (PDF - 437.36 kB) (PDF - 437.36 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 29.2.2024 (PDF - 437.42 kB) (PDF - 437.42 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 23.2.2024 (PDF - 433.84 kB) (PDF - 433.84 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 16.2.2024 (PDF - 433.22 kB) (PDF - 433.22 kB)

Prehľad uhradených platieb za INTERREG Stredná Európa 21-27 a INTERREG PROGRAM DUNAJSKÉHO REGIÓNU 21-27 k 9.2.2024 (PDF - 435.14 kB) (PDF - 435.14 kB)