Plánované výhlásenie druhej výzvy programu Interreg Program Dunajského regiónu 2021-2027

Dátum: 2.10.2023
Organizátor: Interreg Program dunajského regiónu
Miesto: Dunajský región
Typ: Výzva

Interreg Program dunajského regiónu (DRP) plánuje vyhlásenie druhej výzve na predkladanie projektových návrhov na 2. októbra 2023. Táto výzva predstavuje vynikajúcu príležitosť pre potenciálnych žiadateľov predložiť svoje projektové návrhy a tak prispieť k rozvoju a spolupráci v dunajskom regióne. Uzávierka predkladania návrhov je plánovaná na 29. februára 2024. Druhá výzva na predkladanie projektových návrhov bude zahŕňať všetky špecifické ciele programu okrem špecifického cieľa 4.1 (Podpora pre riadenie EUSDR). Táto jednokolová výzva na predkladanie projektových návrhov bude vyžadovať, aby žiadatelia pripravili a predložili úplný formulár žiadosti online prostredníctvom informačného systému – Jems. Indikatívna celková alokácia finančných prostriedkov Interreg Program dunajského regiónu (ERDF) pre túto výzvu predstavuje približne 55 miliónov EUR. Financovanie EÚ pokryje 80 % celkového rozpočtu projektu - zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Všetky potrebné informácie a dokumenty budú dostupné od 2. októbra 2023 na webovej stránke www.danube.vlada.gov.sk a www.interreg-danube.eu. Oprávnenými žiadateľmi budú verejné orgány, neziskové organizácie, vzdelávacie inštitúcie, výskumné organizácie a ďalšie relevantné zainteresované subjekty z dunajského regiónu. Každý projekt musí zahŕňať aspoň troch financujúcich projektových partnerov z troch rôznych krajín programovej oblasti. V každom projekte bude potrebné určiť tzv. vedúceho partnera - lead partnership principle. Vedúci partner preberá bude mať plnú zodpovednosť za riadenie, komunikáciu, implementáciu a koordináciu aktivít medzi zapojenými partnermi. Ukrajinské subjekty sa môžu do projektu zapojiť ako projektoví partneri. Bližšie informácie je možné nájsť: Interreg Danube (interreg-danube.eu)