ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) / ODPOVEDE - príprava projektovej žiadosti - Druhá výzva programu Stredná Európa

Otázka č. 1

Je možné žiadať finančnú podporu z druhej výzvy programu Interreg Stredná Európa aj na budovanie cyklotrás?

Podpora z Interreg Stredná Európa nie je primárne určená na budovanie infraštruktúry. Je možné podporiť pilotné akcie, ktoré majú pilotný (testovací) charakter. Štandardnými výstupmi sú stratégie, štúdie, koncepcie atď. Pilotná investícia musí jasne prispievať k špecifickým cieľom projektu, ako aj k celkovému cieľu projektu: musí mať demonštračný charakter a musí vykazovať jasný nadnárodný rozmer. Investícia by v ideálnom prípade by mala pripraviť pôdu pre rozsiahlejšie investície v budúcnosti.

Otázka č. 2

Partneri z akých štátov môžu participovať na druhej výzve programu Interreg Stredná Európa 2021-2027?

Partneri v rámci projektu môžu byť zo Slovenska, Česka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Nemecka a Talianska. V prípade Nemecka na programe participuje Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlíno, Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhalt, Durínsko a región Braunschweig v Dolnom Sasku. V prípade Talianska sa zúčastňuje s regiónmi Piemont, Valle d'Aosta, Ligúria, Lombardia, Benátsko, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna a s autonómnymi provinciami Bolzano/Bozen a Trento. Program Interreg CE vo všeobecnosti podporuje spoluprácu medzi partnermi nachádzajúcimi sa v programovej oblasti. Na projektoch sa môžu zúčastňovať aj organizácia mimo programovej oblasti (ale z EÚ), ale len výnimočne a za prísnych podmienok, ktoré sú ďalej uvedené v programovom manuáli, s. 12 -  Geographical Eligibility of Partners.

Otázka č. 3

Existujú limity na hodinové (mesačné) mzdové náklady? Existujú aj kategórie mzdových výdavkov podľa charakteru zamestnanca?

Žiadne špecifické limity na hodinové sadzby nie sú stanovené, ale ad hoc navýšenia platov len z titulu projektu bez navýšenia objemu prác nemusia byť akceptované.

Otázka č. 4

Je povinnosť sa registrovať sa na community.interreg-central.eu alebo partnerov môžeme kľudne oslovovať individuálne?

Hľadanie partnerov prostredníctvom platformy community.interreg-central.eu je možnosť, nie povinnosť. Je to nástroj na uľahčenie tohto procesu, nakoľko je v ňom registrovaných mnoho organizácii. Poteciálnych partnerov je samozrejme možné oslovovať vo vlastnej réžii.

Otázka č. 5

Je stanovený minimálny počet krajín zapojených do konzorcia?

Minimálne požiadavky v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027 sú minimálne 3 partneri z 3 rôznych krajín. Ide však o minimálnu požiadavku, spravidla rozsah partnerstva býva väčší (priemer 8-10 partnerov). Aj v rámci druhej výzvy je odporučené mať v partnerstve 5- 12 partnerov. Všetky informácie sú dostupné aj v dokumente s názvom Terms of Reference.

Otázka č. 6

Je potrebná registrácia projektového partnera v systéme JEMS? alebo v systéme pracuje len vedúci partner?

V systéme JEMS pracuje prioritne LP (vedúci partner), ktorý vypĺňa samotnú projektovú žiadosť a má hlavné oprávnenie s ňou nakladať. Systém JEMS však umožňuje editáciu projektovej žiadosti aj projektovému partnerovi. Všetko je na vzájomnej dohode v rámci konzorcia, prístup pre projektového partnera potom nastavuje vedúci partner. Na prácu v systéme je však potrebná registrácia.

Otázka č. 7

Aká je miera národného spolufinancovania pre verejné vysoké školy? 

V prípade verejnej vysokej školy nejde o vybraný subjekt štátnej správy v rámci subsektora národných účtov S.1311, ktorý zahŕňa nasledovných prijímateľov: ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy (Zákon č. 575/2001 Z. z), štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, Slovenský pozemkový fond, ŽSR, ŽSSK, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, Slovak Business Agency a NDS. V prípade verejnej vysokej školy je možnosť spolufincovania v objeme 12% (ostatné subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci a pomoci de minimis).

Otázka č. 8

Akú percentuálnu výšku podpory možno alokovať pre CC6? Inými slovami, keďže projekty v rámci programu sa nezameriavajú na investície do infraštruktúry, koľko % príspevku môže byť použítý na infraštruktúru?

Podrobnosti ohľadom infraštruktúry reflektuje kapitola I.4.3.6 Costs for Infrastructure and Works (CC6) programového manuálu - strana 39 - https://www.interreg-central.eu/documents/#programme-documents . Špecifické percento stanovenie nie je.

Otázka č. 9

Vzhľadom na fakt že 48% percent bolo alokovaných v rámci prvej výzvy, očakáva sa, že toto je druhá výzva v programe bude posledná v programovom odbobí 2021-2027?

Aktuálna druhá výzva programu nie je určite poslednou výzvou a budú nasledovať aj ďalšie výzvy. Tie však už môžu byť limitované na tému alebo aj samotný typ projektov. Ďalšou možnosťou sú výzvy v Programe dunajského regiónu, kde očakávame druhú výzvu na jeseň 2023.

Otázka č. 10

Existujú nejaké registračné povinnosti projektových partnerov v ich krajinách na nejakých konkrétnych národných platformách, prípadne ministerstvách? Konkrétne v Maďarsku a Čechách?

Na Slovensku taká povinnosť neexistuje a o existencii takej povinnosti v iných krajinách nemáme vedomosť. Registračné povinnosti prebiehajú výlučne v systéme JEMS. Ak sa otázka vzťahuje k právnej subjektivite partnera, v tom prípade áno, subjekt musí spĺňať náležitosti preukazujúce jeho právnu subjektivitu v súlade s národnou legislatívou.

Otázka č. 11

Musí byť celý projekt zaradený k jednému špecifickému cieľu, resp. k priorite?

Projekt musí byť zaradený do príslušného špecifického cieľa a priority.

Otázka č. 12

Kde môžem nájsť vedúceho partnera partnera? Mám projektový nápad, ale nemáme kapacity a skúsenosti s implementáciou tohto typu projektu.

Pre hľadanie partnerov prostredníctvom platformy community.interreg-central.eu. Na vyššie uvedenej platforme je možné kontaktovať inštitúcie aj bez projektového nápadu, napr. zaslaním správy o akú spoluprácu (hľadanie LP) máte záujem, aké témy, aké sú vaše expertízy. V zozname inštitúcií vyberte takú, ktorá zodpovedá profilovo a expertízou Vášmu projektovému nápadu a skúste ju priamo osloviť. Môžete vyhľadávať aj v profiloch keep.eu, kde sú inštitúcie, ktoré už majú nejakú skúsenosť s interreg projektami.

Otázka č. 13

Je možné z tohto programu podporiť inováciu vzdelávania formou prepájania priemyselnej a vedeckej praxe?

Prepájanie priemyselnej a vedeckej praxe sa ukazuje byť veľmi efektívny spôsob dosahovania kvalitných výsledkov, preto je v druhej výzve programu vo všeobecnosti vítaný.

Otázka č. 14

Je druhá výzva určená aj pre veľké podniky?

Oprávnenými žiadateľmi sú aj súkromné inštitúcie s právnou subjektivitou, vrátane podnikov bez špecifikovania ich veľkosti.

Otázka č. 15

Ako funguje celý proces od žiadosti až po podpis zmluvy a ako dlho trvá hodnotenie projektov?

2. výzva je otvorená v čase od 22.3.2023 do 17.5.2023 do 13:00 CET, po uzavretí výzvy nasleduje administratívna kontrola (kontrola právnej subjektivity – legal status check vedúceho partnera a finančnej kapacity v prípade vedúceho partnera zo súkromného sektora, na základe vyhodnotenia tejto oprávnenosti sú potom žiadoti buď zamietnuté alebo posunuté ďalej na kontrolu kvality – ako prvé sa hodnotí relevancia následne celá žiadosť, ukončenie tohto procesu a kontrahovanie projektov sa odhaduje na začiatok roka 2024.

Otázka č. 16

Ako definovať merateľné ukazovatele projektu?

Všetky výstupy a výsledky musia prispievať k ukazovateľom výstupov a výsledkov programu (pozri kapitolu I.3.4 imlementačného manuálu príloha 2). Príloha 2 poskytuje presné definície outputov a výsledných indikátorov  https://www.interreg-central.eu/wp-content/uploads/2023/01/Annex-2-Output-and-Result-Indicators.pdf 

Otázka č. 17

Aké úlohy plní v štruktúre partnerstiev tzv. asociovaný partner?

Zvyčajne sú to hlavne zainteresované strany, ktoré sa priamo nezúčastňujú prác na projekte, ale majú záujem o ich výsledky, resp. vedia usmerniť (ministerstvá). Takto zapojený partner nedisponuje rozpočtom v projekte, ale je napojený na rozpočet niektorého z partnerov. Ten mu môže v rámci projektu refundovať náklady na cestu a ubytovanie v rámci kategórie „external expertise and services cost“.

Otázka č. 18

Aké dokumenty predkladá vedúci partner zo súkromného sektora spolu s projektovou žiadosťou?

Okrem vyplneného a podpísaného vyhlásenia, súkromný vedúci žiadateľ je povinný už v projektovej žiadosti v JEMS  predložiť súvahu a výkaz ziskov a strát za posledné 2 finančne roky, správu auditu od externej audítorskej spoločnosti za posledný finančný rok alebo potvrdenie od banky, že účet je bežne využívaný a vyplnenie jednoduchého finančného výkazu Interreg Central Europe. V prípade, že súkromný vedúci žiadateľ nie je schopný získať audítorskú správu, môže alternatívne poskytnutý referenčný list od banky, v ktorej má súkromný žiadateľ účet.

Otázka č. 19

Čo je paušálna suma na prípravu projektu?

Paušálna suma pokrýva všetky náklady spojené s prípravou a zazmluvnením projektu do dňa, kedy bola s konečnou platnosťou vyhotovená konečná žiadosť, ktorá spĺňa všetky podmienky na schválenie stanovené MV akceptované MA/JS. Preplatená suma z ERDF je 14 000 EUR (čo zodpovedá 17 500 EUR celkových oprávnených výdavkov). 

Platba paušálnej sumy sa môže uskutočniť, ak: (1) Projekt sa oň uchádzal tak, že do formulára žiadosti zahrnul aj náklady na prípravu a zazmluvnenie vrátane, ak je to vhodné, podielu medzi partnermi na prípravných a zmluvných nákladoch; (2) Podpíše sa zmluva o poskytnutí príspevku s Riadiacim orgánom; (3) Plán monitorovania (pozri kapitolu III.2.1) je dokončený; (4) Projekt poskytol všetky požadované informácie v Jems (pozri vyššie).

Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, RO poukáže jednorazovú sumu na bankový účet hlavného partnera. V prípade potreby je potom zodpovednosťou hlavného partnera previesť podiel paušálnej sumy na príslušných projektových partnerov v súlade s pridelením rozpočtu na náklady na prípravu tak, ako je uvedené v schválenom formulári žiadosti.

Rozdiely medzi poskytnutou paušálnou sumou a skutočnými nákladmi na prípravu a zazmluvnenie nie sú kontrolované ani ďalej monitorované programom a príjemcovia nemusia dokladovať, že boli vynaložené a zaplatené výdavky alebo že výdavky zodpovedajú skutočnosti.

Otázka č. 20

Je veľký podnik oprávneným žiadateľom vo Výzve?

Oprávnenými žiadateľmi sú národné, regionálne a miestne orgány, vrátane „verejnoprávnych subjektov“, t. j. subjektov spravovaných verejným právom, ako sú definované v článku 2 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ, súkromné inštitúcie vrátane súkromných spoločností s právnou subjektivitou, Európska skupina pre územnú spoluprácu (EZÚS), ale aj Medzinárodné inštitúcie konajúce podľa vnútroštátneho práva partnerských krajín programu. Veľký podnik je v zmysle uvedeného oprávneným žiadateľom.