Prvé stručné zhrnutie druhej výzvy programu Interreg Stredná Európa 2021-2027

18.5.2023

V rámci druhej výzvy programu bola otvorená možnosť predkladať projektové návrhy od organizácií z celej strednej Európy, vo všetkých prioritách a programu a špecifických cieľoch.

Výzva bola otvorená od 22. marca do 17. mája 2023 (13:00 SEČ) rozpočtom približne 60 miliónov EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci výzvy bolo predložených celkovo 210 projektových návrhov s účasťou 1843 organizácií zo všetkých krajín zapojených do programu aj mimo nich.
Celkovo je v projektových žiadostiach zapojených 168 projektových partnerov zo Slovenska. Najviac projektových návrhov (111) bolo predložených v rámci priority "Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu". Z pohľadu špecifických cieľov, najviac žiadostí (43) sleduje špecifický cieľ 1.2 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie.

Celkový objem žiadanej finančnej podpory predstavuje v predložených projektových žiadostiach predstavuje približne 316 miliónov EUR


Ukončenie výberového procesu sa predpokladá začiatkom roku 2024 a spustenie realizácie úspešných projektov na jar 2024.

Ďalšia, tretia výzva na predkladanie návrhov je plánovaná na vyhlásenie v druhej polovici roku 2024. Podrobnosti výzvy prerokuje a rozhodne monitorovací výbor programu v polovici októbra 2023.