Inštrukcie k predkladaniu žiadostí a k elektronickému podpisovaniu zmlúv o poskytnutí národného spolufinancovania

13.2.2023

Čo je národné spolufinancovanie?

Projekty podporené v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027 získavajú na svoje aktivity maximálnu mieru spolufinancovania z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) vo výške 80%. Poskytovateľom národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Slovenský partner môže získať spolufinancovanie na úrovni 12-20% v závislosti od typu subjektu. Detailný prehľad nájdete v časti Poskytovanie národného spolufinancovania.

Poskytovanie národného spolufinancovania predstavuje nový nástroj, ktorý nebol v predchádzajúcom programovom období 2014-2020 realizovaný, preto jeho zavedenie prináša do systému výrazne motivujúci prvok, ktorý znižuje mieru finančnej záťaže na strane slovenských partnerov pri financovaní projektových aktivít.


Kto môže požiadať o národné spolufincovanie a aký je postup?

Projektoví partneri z prvej výzvy Programu Interreg Stredná Európa 2021 - 2027 sú oprávnení predkladať žiadosti o poskytnutie národného spolufinancovania podľa kapitoly 4.1 platných Pravidiel oprávnenosti výdavkov Programu Interreg Stredná Európa 2021 – 2027.

Následne, Zmluva o poskytnutí národného spolufinancovania sa bude podpisovať výlučne elektronicky a preto je nevyhnutné aby ste si overili možnosť podpisovania mandátnym certifikátom alebo kvalifikovaným certifikátom štatutára Vašej organizácie. Zmluva vytvára právny základ na poskytnutie spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. uzatvára sa medzi MIRRI SR a Vedúcim partnerom / projektovým partnerom so sídlom na území SR, ktorý má schválený projekt monitorovacím výborom príslušného programu (CE alebo DRP) a projekt je schválený na implementáciu v programovom období 2021 – 2027.


Vlastné inštruktážne videá a návody pre Program Stredná Európa 2021-2027:

Za účelom maximálneho uľahčenia predloženia žiadosti o národné spolufinancovanie a tiež elektronickému podpisu zmluvy o národnom spolufinancovaní sme vytvorili krátke inštruktážne videá:

Predloženie žiadosti o spolufinancovanie je naozaj jednoduché!

Video návod k predloženiu žiadosti o spolufinancovanie v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027 

Podpis zmluvy o spolufinancovaní zvládneme v piatich krokoch! 

Video návod k podpisu Zmluvy o spolufinancovaní v programe Interreg Stredná Európa 2021-2027


Orientačné návody (ilustračné - všeobecné):

Pokiaľ využívate informačný systém elektronickej správy registratúry, je možné zmluvu podpísať aj v rámci tohto systému. Odporúčame, aby ste si s dodávateľom systému overili, či Váš systém umožňuje podpisovať v určenom štandarde, v ktorom je zmluva zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR doručená - formát ASICE kontajner. Zároveň, máte možnosť zmluvu podpísať vo svojej elektronickej schránke (podľa návodov vyššie a podľa návodov, ktoré sprístupníme v dohľadnom čase), alebo napr. aj na portáli: QES Portál - Elektronický podpis bez hraníc (qesportal.sk).