Tretia výzva

Vyhlásenie tretej výzvy programu Interreg Stredná Európa

V rámci tretej výzvy programu Interreg Stredná Európa je možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Výzva bude otvorená pre väčšinu špecifických cieľov programu, pričom podporené budú napr. nové mechanizmy zavádzania inovácií na trh, zlepšenie regionálnych systémov verejnej dopravy, logistika šetrná k životnému prostrediu, udržateľné využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov či kultúrny a kreatívny priemysel. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke programu http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html  


Monitorovací výbor programu na 6. zasadnutí v dňoch 21. – 22. júna 2017 vo Viedni schválil základné princípy tretej výzvy, ktorá má byť vyhlásená dňa 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Vzhľadom  na to, že niektoré ciele nadnárodného programu sú v dostatočnej miere napĺňané už schválenými projektmi, vybrané špecifické ciele nebudú otvorené pre všetky aktivity definované v programovom dokumente. Výzva bude jednokolová a jej celková finančná alokácia bude približne 60 mil. eur z ERDF. Po vyhlásení výzvy bude Úrad vlády SR v pozícii Národného kontaktného bodu organizovať národné informačné dni, na ktorých budú žiadateľom poskytnuté všetky relevantné informácie k 3. výzve.

Národný  kontaktný bod zverejňuje tematické zameranie tretej výzvy. Špecifické ciele programu 1.1, 1.2, 2.1 a 3.2 budú otvorené len v obmedzenej miere, špecifický cieľ 2.3 zameraný na plánovanie mobility v mestských oblastiach a znižovanie CO2 ostáva zatvorený a vo zvyšných špecifických cieľoch bude možné predkladať žiadosti na všetky témy. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente,

Tematické zameranie 3. výzvy

Prezentácie z Národného informačného dňa k tretej výzve, 26.9.2017

3. výzva
Cezhraničná spolupráca
ENTER-transfer
Horizont
Interreg CE
OP URBACT
Rozpočet
Špecifické ciele
Verejné obstarávanie


Dátum poslednej aktualizácie: 16.10.2017 18807