Spúšťame novú 4 výzvu - a bude to malý experiment!

  • 01.03.2019

Sme presvedčení, že spolupráca mimo našej Interreg komunity je kľúčová pre dosahovanie lepších výsledkov našich projektov financovaných z Interreg CENTRAL EUROPE.
 
Výzva sa uskutoční v jednom kroku. Organizácie, ktoré budú mať záujem sa zapojiť, budú mať čas od 4. marca do 5. júla 2019 na budovanie nadnárodných partnerstiev a plánovanie konkrétnych činností. Žiadosti sa posúdia do konca roka a projekty by sa mali začať realizovať  začiatkom roka 2020.Sme otvorení nápadom v 7 vybraných témach:

  1.        Priemysel 4.0 / Pokročilá výroba
  2.        Energeticky efektívna obnova verejnej budovy v mestách
  3.        Prispôsobenie sa zmene klímy a predchádzanie rizikám
  4.        Sociálne podnikanie
  5.        Nízka uhlíková mobilita a kvalita mestského ovzdušia
  6.        Kultúrne dedičstvo a ohrozené budovy
  7.        Prístupnosť okrajových a hraničných regiónov k TEN-T a CNC
Partnerstvá budú rozvíjať sľubné a pozitívne výstupy a výsledky projektov už financovaných INTERREG CENTRAL EUROPE na regionálnej a miestnej úrovni alebo zlepšia tvorbu politiky.
 
Návrhy projektov musia vychádzať z doplňujúcich sa výsledkov a výstupov z najmenej troch rôznych projektov spolufinancovaných zo strany programu INTERREG CENTRAL EUROPE a priamo riadených programov EÚ, ako sú programy Horizont 2020, LIFE, Nástroj na prepojenie Európy atď.
 
Najmenej dva z týchto projektov musia byť projekty INTERREG CENTRAL EUROPE.
 
Viac info na stránke:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html