Pripravte sa! Prvá výzva v programe Stredná Európa 21 – 27 bude vyhlásená v októbri 2021

  • 30.06.2021

Už v októbri očakávame vyhlásenie prvej výzvy nového programového obdobia Stredná Európa 21-27. Zameraná bude na verejné a súkromné organizácie, ktorých cieľom je cezhraničná spolupráca pri riešení spoločných výziev stredoeurópskych regiónov a miest.

Konkrétne technické informácie a požiadavky na vypracovanie projektu, ako aj programový manuál a formulár žiadosti budú k dispozícii až po vyhlásení samotnej výzvy. V závislosti od množstva prijatých žiadostí očakávame rozhodnutie o schválení projektov na jeseň 2022.

Vytvorili sme novú stránku na hľadanie partnerov v projektoch. Neváhajte a zaregistrujte sa!

Do vyhlásenia prvej výzvy je naším cieľom podporiť zainteresované organizácie pri rozvíjaní nápadov a hľadaní partnerov v celej strednej Európe. Aj preto pre Vás riadiaci orgán a spoločný sekretariát vytvorili úplne novú platformu určenú pre uchádzačov o rozvoj nadnárodných partnerstiev. Informácie k nej nájdete na stránke https://community.interreg-central.eu/. Využívanie platformy Vám prinesie inšpiráciu pri projektoch a pomôže nájsť vhodného partnera pre Váš projekt. Neváhajte a zaregistrujte sa. 

Informácie o prvej výzve v bodoch

  • Výzva bude otvorená vo všetkých prioritách programu a vo všetkých špecifických cieľoch;
  • Jednokroková procedúra;
  • Spustenie výzvy október 2021;
  • 80% financovanie z ERDF pre všetkých partnerov;
  • Indikatívny rozpočet výzvy 72 milión ERDF;
  • Očakáva sa, že projekty nadnárodnej spolupráce sa budú zameriavať na vývoj a implementáciu stratégií, akčných plánov, nástrojov, odbornej prípravy, pilotných akcií a súvisiacich riešení;
  • Všetky činnosti budú musieť rešpektovať zásady environmentálnej udržateľnosti a tiež horizontálne zásady rovnosti a nediskriminácie;
Priorita 1 - Spolupráca pre inteligentnejšiu strednú Európu
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Smart.html
Indikatívny rozpočet pre túto prioritu vo výzve je 22 miliónov EUR. V rámci tejto priority budú financované projekty, ktoré zvyšujú inovačné kapacity a povzbudzujú zavádzanie pokrokových technológií, ale aj také, ktoré budujú kapacity pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie.
 
Priorita 2 - Spolupráca pre zelenšiu strednú Európu
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Green.html
Indikatívny rozpočet pre túto prioritu vo výzve je 36 miliónov EUR. V rámci nej budú financované projekty zamerané na environmentálne výzvy v strednej Európe, ale aj také, ktoré pomôžu zvyšovať energetickú účinnosť a využívanie obnoviteľnej energie. V rámci priority 2 to však môžu byť aj projekty zamerané na podporu udržateľnej mestskej mobility.
 
Priorita 3 - Spolupráca pre lepšie prepojenú strednú Európu
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Connected.html
Indikatívny rozpočet pre túto prioritu vo výzve je 7 miliónov EUR. V rámci priority budú financované projekty zamerané na zlepšenie  dopravného spojenia vidieckych a okrajových regiónov v strednej Európe a na udržateľnú, inteligentnú a intermodálnu dopravu, vrátane prepojenia na koridory TEN-T.
 
Priorita 4 - Zlepšenie riadenia pre spoluprácu v strednej Európe
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Governance.html
Indikatívny rozpočet pre túto prioritu vo výzve je 7 miliónov EUR. V rámci štvrtej priority budú financované projekty, ktoré prostredníctvom spolupráce pri príprave a implementácii integrovaných stratégií územného rozvoja zlepšujú kapacity verejných orgánov na všetkých územných úrovniach.
 
Viac informácií o výzve nájdete na webe https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html.