Pokyn k predkladaniu dokumentácie z verejného obstarávania na overovanie národnému kontrolórovi

  • 01.02.2017

Vážení projektoví partneri, týmto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dokumentáciu k verejnému obstarávaniu predkladali na kontrolu so sprievodným listom s názvom „Žiadosť o vykonanie administratívnej kontroly verejného obstarávania“, pričom povinnou súčasťou tejto žiadosti musí byť vyplnený a podpísaný formulár „Zoznam dokumentácie k žiadosti o vykonanie kontroly verejného obstarávania“ (viď príloha oznamu). V záujme efektívnej administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania (AFK VO) Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie Pokynu k predkladaniu dokumentácie z verejného obstarávania na overovanie národnému kontrolórovi (viď príloha oznamu). Ďalšie relevantné informácie týkajúce sa AFK VO sú uvedené v Pravidlách oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov.

S pozdravom
Národný kontrolór pre slovenských projektových partnerov