Onedlho vyhlásime prvú výzvu Programu Stredná Európa 2021 – 2027. Stane sa tak v pondelok 15. novembra 2021

  • 05.11.2021

Prvá výzva z nového programového obdobia Stredná Európa 2021 -2027 podporí cezhraničnú spoluprácu v stredoeurópskom priestore. Vyhlásená bude 15.novembra 2021 v indikatívnej alokácii 72  miliónov eur so zameraním na verejné a súkromné organizácie, ktorých cieľom je cezhraničná spolupráca pri riešení spoločných výziev stredoeurópskych regiónov a miest.
Návrhy projektov bude možné predkladať do 23. februára 2022.
 
Prvá výzva nového programového obdobia 2021 – 2027 oslovuje verejné a súkromné organizácie v celej strednej Európe s cieľom riešiť spoločné výzvy, ktoré nepoznajú hranice. Výzva v objeme približne 72 miliónov eur je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
 
Otvorená bude v rámci všetkých priorít programu a všetkých špecifických cieľov.  Financovať z nej možno projekty a programy zamerané na implementáciu stratégií, akčných plánov, nástrojov, školení, pilotných akcií a s nimi súvisiacich riešení. Všetky projekty musia rešpektovať princípy environmentálnej udržateľnosti a horizontálne princípy rovnosti a nediskriminácie.
 
Návrhy projektov je možné predkladať od 15. novembra 2021 do 23. februára 2022.
 
Bližšie informácie o výzve získate 15. novembra 2021 počas krátkeho online podujatia. V priebehu  90 minút Vám predstavíme samotnú výzvu aj víziu, čo chceme pre stredoeurópske regióny a ich občanov dosiahnuť. Inšpiráciu, ale aj nápady na projekty a nadnárodné partnerstvá prinesie skúsený projektový partner.
 
Viac informácii:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://community.interreg-central.eu/ 

Viac o princípe  nadnárodnej spolupráce

Interreg CENTRAL EUROPE je program nadnárodnej spolupráce financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci cieľa Európska územná spolupráca politiky súdržnosti.
Program podporuje vysoko integrované partnerstvá, ktoré zahŕňajú a reprezentujú rôzne úrovne vlády a správy, orgány verejného aj súkromného sektora a rôzne oblasti politiky. Prostredníctvom týchto partnerstiev sú projekty nadnárodnej spolupráce schopné rozvíjať, pripravovať a implementovať spoločné riešenia spoločných problémov a výziev.
 
Pri vytváraní projektového partnerstva Interreg CENTRAL EUROPE musia byť splnené minimálne tieto požiadavky:
  • najmenej traja financujúci partneri,
  • z najmenej troch krajín,
  • s najmenej dvoma partnermi nachádzajúcimi sa v oblasti programu,
  • hlavný partner projektu sa musí nachádzať v oblasti programu.
Do nadnárodných projektových partnerstiev sa môžu zapojiť tieto inštitúcie:
  • národné, regionálne a miestne verejné orgány (vrátane Európskych zoskupení územnej spolupráce),
  • súkromné inštitúcie vrátane súkromných spoločností s právnou subjektivitou,
  • medzinárodné organizácie konajúce podľa vnútroštátneho práva ktoréhokoľvek členského štátu programu alebo s obmedzeniami podľa medzinárodného práva.
Účasť partnerov mimo programovej oblasti je povolená len vtedy, ak to prinesie jasné výhody stredoeurópskym regiónom. Spolufinancovanie z ERDF sa môže poskytnúť partnerom v členských štátoch EÚ mimo oblasti programu za vopred stanovených podmienok. Partneri z krajín mimo EÚ sa môžu zúčastniť projektov ako pozorovatelia, ale nemôžu získať spolufinancovanie z ERDF.
Ak sa chcete rýchlo zoznámiť s tým, čo financujeme, pozrite si naše videá!

Dokumenty súvisiace s prvou výzvou CE 21 – 27