Informácie o 3. výzve na predkladanie projektov

  • 26.06.2017

Monitorovací výbor programu na 6. zasadnutí v dňoch 21. – 22. júna 2017 vo Viedni schválil základné princípy tretej výzvy, ktorá má byť vyhlásená dňa 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. Vzhľadom  na to, že niektoré ciele nadnárodného programu sú v dostatočnej miere napĺňané už schválenými projektmi, vybrané špecifické ciele nebudú otvorené pre všetky aktivity definované v programovom dokumente. Výzva bude jednokolová a jej celková finančná alokácia bude približne 60 mil. eur z ERDF. Po vyhlásení výzvy bude Úrad vlády SR v pozícii Národného kontaktného bodu organizovať národné informačné dni, na ktorom budú žiadateľom poskytnuté všetky relevantné informácie k 3. výzve.

Národný  kontaktný bod zverejňuje tematické zameranie tretej výzvy. Špecifické ciele programu 1.1, 1.2, 2.1 a 3.2 budú otvorené len v obmedzenej miere, špecifický cieľ 2.3 zameraný na plánovanie mobility v mestských oblastiach a znižovanie CO2 ostáva zatvorený a vo zvyšných špecifických cieľoch bude možné predkladať žiadosti na všetky témy. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Tematické zameranie 3. výzvy na predkladanie projektov programu Interreg Stredná Európa