DOLEŽITÝ OZNAM

  • 16.09.2020

Dovoľujeme si upozorniť všetkých projektových partnerov (LP/PP)/prijímateľov programu Interreg Dunajský nadnárodný program (DTP) a programu Stredná Európa (CE), že na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo dňa 04. júna 2020 bude od 01.10.2020 vykonaná delimitácia na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Administratívnu finančnú kontrolu výdavkov, a taktiež úlohy Národného kontaktného bodu bude od tohto termínu vykonávať (FLC) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Relevantnú projektovú dokumentáciu zasielajte na adresu:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Sekcia finančných programov
Odbor programov nadnárodnej spolupráce
Dunajská 68
811 08 Bratislava


Telefonické kontakty všetkých zamestnancov zostávajú nezmenené a sú zverejnené https://www.danube.vlada.gov.sk/kontakty/ a https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/kontakt/.