Dokumenty

Hlavná stránka programu: http://www.interreg-central.eu/

Všetky relevantné programové dokumenty nájdete na stránke programu: 
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

Uznesenie vlády SR č. 318 z 25. júna 2014 schválilo program spolupráce Stredná Európa 2014-2020: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23667

Uznesenie vlády SR č. 604 zo 16. októbra 2013 k Návrhu určenia orgánov zodpovedných za prípravu a implementáciu programov v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020 v podmienkach Slovenskej republiky: http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Uznesenie-13722?prefixFile=u_

13824