Aktuality

DOLEŽITÝ OZNAM

Dovoľujeme si upozorniť všetkých projektových partnerov (LP/PP)/prijímateľov programu Interreg Dunajský nadnárodný program (DTP) a programu Stredná Európa (CE), že na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo dňa 04. júna 2020 bude od 01.10.2020 vykonaná delimitácia na Ministerstvo investícií, regioná...
16.09.2020

Dialóg s partnermi na národnej úrovni

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na Dialóg s partnermi na národnej úrovni (National Partner Dialogue – NPD), ktorý sa uskutoční online dňa 8. júla 2020 v rámci prípravy Programu Interreg Stredná Európa 2021-2027. Cieľom NPD je prezentovať súčasný stav prípravy Progr...
01.07.2020

Interreg CENTRAL EUROPE 2021-27: Nadnárodný zber údajov

Vyplňte náš online prieskum a pomôžte nám formovať novú stratégiu financovania Interreg CENTRAL EUROPE. Cieľom prieskumu je zhromaždiť odborné vstupy k potenciálnym témam, ktoré sa majú financovať, a nápady pre príslušné nadnárodné akcie a cieľové skupiny. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/...
19.06.2020

Upozornenie na aktualizáciu Pravidiel oprávnenosti pre slovenských projektových partnerov

Odbor programov nadnárodnej spolupráce ÚV SR si dovoľuje upozorniť prijímateľov programu INTERREG STREDNÁ EURÓPA na aktualizáciu Pravidiel oprávnenosti pre slovenských projektových partnerov 2014 – 2020. Verzia 4.0 nadobudne platnosť a účinnosť od 01.04.2020.  
26.03.2020

Usmernnie pre prijímateľov programu Interreg Stredná Európa v súvislosti so situáciou Covid-19

V súčasnosti ovplyvňuje všetky krajiny strednej Európy situácia s COVID-19. Na základe uvedeného sme dostali množstvo otázok ako riešiť možné dôsledky a dopady pre implementáciu projektov, akými sú  napr. zrušenie schôdzí/stretnutí alebo oneskorenie aktivít projektu.    Po konzultovaní tejto mi...
24.03.2020

KAPITALIZÁCIA CEZ KOORDINÁCIU - VÝSLEDOK NAŠEJ EXPERIMENTÁLNEJ 4 VÝZVY

Naša posledná výzva bol experiment. Jej cieľom je napredovať s už existujúcimi výsledkami projektov CE v nadnárodných partnerstvách, ktoré presahujú komunitu Interreg. Veríme, že koordinácia a spolupráca s projektmi z priamo riadených programov EÚ, ako je napríklad program Horizont 2020, je kľúčo...
19.12.2019

Pokračovanie spolupráce v strednej Európe v rokoch 2021-27

Interreg CENTRAL EUROPE podporil a podporuje nadnárodnú spoluprácu v strednej Európe už viac ako 20 rokov. Naše európske financovanie pomohlo regiónom a mestám stať sa silnejšími a odolnejšími. Pomohli sme vybudovať dôveru za hranicami a spojiť body v oblastiach inovácií, nízkouhlíkových stratégi...
19.12.2019

Zákazka "Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa"

Výzva na predloženie cenovej ponuky Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha č. 2A - Scenár a rešerš Dunajského nadnárodného programu Príloha č. 2B - Scenár a rešerš programu Stredná Európa Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 4 - Údaje o garantoch Príloha č. 5 -...
25.10.2019

Finančný seminár pre úspešných žiadateľov tretej výzvy

Dňa 10. októbra 2019 zorganizoval Úrad vlády SR v hoteli Bôrik finančný seminár pre slovenských projektových partnerov a vedúcich partnerov (spolu 22), ktorí boli úspešní v tretej výzve na predkladanie projektových žiadostí. Na seminári odzneli všeobecné informácie o súčasnom stave implementácie ...
21.10.2019

Zabezpečenie výroby a distribúcie štyroch prezentačných reportáží a dvoch teezrov pre potreby propagácie Dunajského nadnárodného programu a programu Stredná Európa

Výzva na predloženie cenovej ponuky Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky Príloha č. 2A - Scenár a rešerš Dunajského nadnárodného programu Príloha č. 2B - Scenár a rešerš programu Stredná Európa Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria Príloha č. 4 - Údaje o garantoch Príloha č. 5 ...
15.08.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 »
18786