191 prijatých žiadostí v tretej výzve

  • 30.01.2018

V rámci tretej výzvy, ukončenej dňa 25. januára 2018, bolo celkovo prijatých 191 projektových žiadostí. Rozdelenie žiadostí v rámci prioritných osí je nasledovné:  

  • Priorita 1 Inovácie a vedomosti -  84 žiadostí
  • Priorita 2 Nízkouhlíkové mestá a regióny - 23 žiadostí
  • Priorita 3 Prírodné a kultúrne zdroje – 69 žiadostí
  • Priorita 4 Doprava a mobilita – 15 žiadostí

Po ukončení formálneho a kvalitatívneho hodnotenia riadiaci orgán predpokladá definitívne schválenie vybraných projektov začiatkom roka 2019.